• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Документи

Документи

2023-2024 г.

Училищен учебен план – начален етап

Училищен учебен план – прогимназиален етап

Стратегия за развитие на 50. ОУ “В. Левски” – 2020-2025 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план за дейността на 50. ОУ “В. Левски”

Правилник за устройството и дейността на 50. ОУ “В. Левски”

Правила за вътрешно подаване на сигнали в 50. ОУ “В. Левски”

Годишен план за квалификационната дейност в 50. ОУ “В. Левски”

План за дейността на на Педагогическия съвет на 50. ОУ “В. Левски”

Мерки за повишаване качеството на образованието

Годишна училищна програма за целодневна организация

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

План-програма за действие по БДП за учебната 2023-2024 г.

План на комисията по БДП за учебната 2023-2024 г.

Училищна програма за ГЗЕИО

Конкурс за допълнителни педагогически услуги 2023-2024 г.

Конкурс за извънкласни дейности за учебната 2023-2024 г.

2022-2023 г.

Застраховка Злополука и Заболяване

План на комисията по БДП – 2022 -2023 г.

План- програма за БДП – 2022-2023 г.

Училищна програма за ГЗЕИО – 2022-2023 г.

Програма за личностно развитие – 2022-2023 г.

План алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз – 2022-2023 г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз – 2022-2023 г.

Програма за равни възможности и приобщаване…. – 2022-2023 г.

Програма за ранно напускане – 2022-2023 г.

Мерки за повишаване на качеството – 20222023 г.

План за квалификационната дейност – 2022-2023 г.

Годишен план – 2022-2023 г.

Форми на обучение – 2022-2023 г.

Учебни планове – 2022-2023 г.

Правилник за устройството и дейността на 50.ОУ

Етичен кодекс на училищната общност – 2022-2023 г.

Стратегия за развитие – 2022-2023 г.

Декларация за информирано съгласие – олимпиади 2022/2023 г.