• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Нормативна уредба

Нормативна уредба

Стратегия за развитие на 50. ОУ “Васил Левски”

Годишен план на 50. ОУ “Васил Левски” – 2019 г.

Форми на обучение в 50. ОУ “Васил Левски”

Правилник за устройството и дейността на 50. ОУ “Васил Левски”

Правилник за вътрешния трудов ред

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г.

Правилник за прилагане на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Етичен кодекс за поведение на учителите и служителите в 50. ОУ “Васил Левски”

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Мерки за повишаване качеството на образованието

Учебен план за подготвителна група 2019/2020 г.

Спортен календар на 50. ОУ “Васил Левски” 2019/2020 г.

Закон за защита от дискриминацията

Процедура по регистриране на събитие по застраховка “Злополука на учащи”

Инструктаж за безопасно поведение и БДП през зимния сезон, празниците и зимната ваканция