• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Нормативна уредба

Нормативна уредба

Eтичен кодекс за поведение на учителите и служителите в 50. ОУ Васил Левски

Стратегия за развитие на 50. ОУ “Васил Левски”

Годишен план за учебната 2020-2021 година

Форми на обучение за учебната 2020-2021 година

Правилник за устройството и дейността на училището

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за преодставяне на равни възможности и приобщаване

План за организиране на обучението от физическа в електронна среда при извънредна ситуация – начален етап

План за организиране на обучението от физическа в електронна среда при извънредна ситуация – прогимназиален етап

Седмично разписание – 1 срок – начален курс

Седмично разписание – 1 срок – прогимназиален курс

Учебни планове

Мерки за повишаване качеството на образование през учебната 2020-2021 година

Разпределение подготвителна група 2020-2021

Спортен календар на 50. ОУ “Васил Левски” 2019/2020 г.

Закон за защита от дискриминацията

Процедура по регистриране на събитие по застраховка “Злополука на учащи”

Инструктаж за безопасно поведение и БДП през зимния сезон, празниците и зимната ваканция