• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
 • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
 • vlevski_50ou@mail.bg

Ученически съвет

Ученически съвет

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.
2. Училищния ученически съвет работи в съответствие със закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ нормативните актове на МОН, училищния правилник, училищните планове и плана за работа на ученическия съвет.
3. Училищния ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическия съветник и класните ръководители.
4. Решенията на ученическия съвет имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.
7. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.УУС включва всички отговорници на паралелките от 1-ви до 7-ми клас.
2.УУС се ръководи от председател. Този пост се избира на общо събрание на ученическия съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите „за“ от присъстващите членове на УУС.
3.Всеки ученик от 1-ви до 7-ми клас може да подаде своята кандидатура за председател на ученическия съвет.
4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.
5.Председателят на УУС има право да присъства на педагогическите съвети за похвали и наказания на ученици.
6. Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник, член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини.

ДЕЙНОСТИ:

Представителите на Ученическия съвет:

 1. Повдигат и участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.
 2. Изразяват и защитават интересите на учениците пред училищното ръководство и Педагогическия съвет.
 3. Участват в организацията и провеждането на дейности на класовете и общоучилищни изяви.
 4. Участват при изработването на:

4.1. годишния план за часа на класа;

4.2. раздел ”Гражданско образование” в  плана на училището.

4.3. Правилника за вътрешния ред (разделите ”Права и задължения на учениците” и “Взаимоотношения учители-ученици”.

 1. Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.
 2. Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане на Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност.
 3. Вземат отношение при разрешаване на конфликти по процедура и ред, определен от Училищния ученически съвет
 4. Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за удовлетворяването им.
 5. Търсят сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Права на ученическите представители:

– Да взимат отношение по правилника за вътрешния ред (ПВР).

– Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.

– Да защитават интересите на съучениците си пред Ръководството и Педагогическия съвет.

– Да представят становища на УС пред Ръководството и Педагогическия съвет.

 1. Задължения на ученическите представители:

– Да познават и спазват ПВР на 50. ОУ „Васил Левски“

– Да представят обективно и аргументирано становище на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.

– Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.

– Да търсят среща с учителите и с Ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.

– Да участват в ежемесечните срещи на УС, за да обсъждат актуални теми и проблеми, да разработят позиция и план за действие по тях.

 

 1. Ученическия съвет взаимодейства активно с:
 2. Класните ръководители и учители;

2.Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

 1. Родителската общност и Училищното настоятелство;
 2. Ученическите съвети на други училища и извънучилищни институции, организации и фирми;

 

Всеки член на УС е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този Правилник, да съобразява дейността си с постановеното от Закона за предучилищното и училищно образование и  Правилника на 50. ОУ „Васил Левски“

 

         УСТАВ 

                                            НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

           на 50.ОУ ” Васил Левски“ гр. София

І. Общи положения

Чл.1.Ученическият съвет /УС/ е доброволно ученическо обединение, орган на ученическото самоуправление. Изграждането на ученически съвет е отговор на потребността от демократизиране на взаимоотношенията в съвременното училище.

Чл.2.Седалището на УС и адрес: гр.София, кв. Драгалевци , ул. „Бела Дона“ №1

Чл.3.В своята дейност УС се ръководи от следните принципи:

1/ Следване на традициите  на 50. ОУ ” Васил Левски“ гр. София

2/ Демократичност

3/ Толерантност

4/Инициативност

Чл.4.С дейността си УС се стреми да постигне следните цели и задачи:

1/Да обединява и представлява учениците от училището.

2/Да дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.

3/Да дава гласност на проблемите на учениците и съдейства за решаването им, защитавайки правата и интересите им, съблюдавайки за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника за дейността на училището

4/Да съдейства при необходимост за подобряване  взаимоотношенията между ученици – ученици и ученици – учители и др.

и го представя на Общото събрание в края на учебната година.

Този устав е изготвен от Комисия за учредяване на Ученически съвет и приет на Учредително събрание за създаване на Ученически съвет на 50. ОУ ” Васил Левски“ гр. София и влиза в сила от 15.09.2017г.