• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Информация за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

  • Начало
  • Новини
  • Информация за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел ІІІ- Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

За целта сме подготвили три вида заявления:

1. Заявление за преминаване в ОРЕС- до 30 дни с основания: “здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище”.

2. Заявление а преминаване в ОРЕС- над 30 дни с основания: “1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес”

3. Заявление а преминаване в ОРЕС- над 30 дни с основание: “3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието”

4. Декларация от родител за осигуряване на ученика за обучение от разстояние в електронна среда.

Към заявленията и декларацията в секция Документи