• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Конкурс

Конкурс

ПОКАНА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018 г.

На вниманието на юридическите и физически лица,които желаят да участват в конкурс за извънкласни дейности в 50. ОУ „Васил Левски“

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и изразено писмено желание от родителите

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ИЗВЪКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 50.ОУ ЗА

УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

1.ВИДОВЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Художествена гимнастика
Баскетбол
Футбол
Волейбол
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
o Списък на документите, съдържащи се в офертата;

o Заявление за участие;

o Заверено от участника копие на документа за регистрация или идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност. Когато е посочен ЕИК, участниците са длъжни да посочат удостоверение за актуално състояние- оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/ устройствен правилник/ на дружеството;

o Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и за институцията, за която се кандидатства;

o Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

o Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

o Документи удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

o Референции, доказващи качеството на услугата- максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;

o Проект на договор/Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписват от него;

o Оферта, която трябва да съдържа:

А) Документи, удостоверяващи квалификацията на преподавателите;

Б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

В) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

Г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

Д) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно извънкласните дейности;

Е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

3.СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

От 03.10.2017г до 06.10.2017г., в канцеларията на 50. ОУ , от 8.00ч. до 14.00ч., всеки работен ден.

4.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

4.1 Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи/дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– за степен бакалавър – 5т.

– за степен магистър – 10 т.

– за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

4.2 Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

– до 3 години – 10т.

– над 3 години – 15т.

4.3 Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана – 15т.

– програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30т.

4.4 Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Брой точки = Най-ниската предложена цена × 20

Цената, предложена в офертата на участника

4.5 Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– до 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 4т.;

– до 20%, които ще ползват безплатно ИД – 7т.;

– над 20%, които ще ползват безплатно ИД – 10т.;

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
5.1 Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището;

5.2 В комисията могат да участват представители на Училищното настоятрелство и/или Представители на Обществения съвет;

5.3 Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището;

5.4 Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти;

5.5 Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удълвава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

5.6 Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по (5.5) няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

НИКОЛИНА ЧУШЕВА

Директор на 50. ОУ