• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

50.ОУ „Васил Левски“ ще работи по проекта на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“

  • Начало
  • Новини
  • 50.ОУ „Васил Левски“ ще работи по проекта на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“

50.ОУ „Васил Левски“ ще работи по проекта на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“

50.ОУ „Васил Левски“ ще работи през учебната 2022/2023г. по одобрен проект от НП на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“

Цели на програмата:

− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;

− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;

− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;

− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;

− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

 

СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ И ОТБОРИ

 

Модул 1. „ИЗКУСТВА” музикално, танцово, театрално

I групa

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

ВОКАЛНА ГРУПА

ЗАБАВНА И ЕСТРАДНА ПЕСЕН

I възрастова група – I – IV клас

15 участници

Зинаида Йотова – педагогически специалист в 50. ОУ „Васил Левски“

Основни цели: Нашите музикални занимания имат за цел да предизвикат интерес към музиката и музикалните инструменти; да накарат учениците да усетят любовта и радостта, които дават музиката и изкуството; да развият различни умения посредством интересни метро-ритмични игри и упражнения; да развият моториката със забавни и подходящи музикално-детски инструменти; да подобрят дишането, артикулацията, говора чрез песнички и лесни мелодии; да научат децата да изразяват емоции и да общуват по-лесно.

Очаквани резултати: Музикалните занимания с деца ще способстват за развитието на редица качества и умения. Ще осигурят възможност на детето да изразява емоции, да общува, да развива движения и различни качества. Чрез пеенето ще се развие артикулацията, ритъма, дишането, говора. Ще се подобри общото им състояние и самочувствие. Чрез игри и използване на детски музикални инструменти, детето ще развие фини двигателни умения. Участието на учениците във вокална група ще даде  чувство на подкрепа и съпричастност към училищния живот, както и отговорност и респект към фигурата на педагога. Когнитивното развитие и емоционалното преживяне на целия обучителен процес ще формират първите стъпки в развитието на музикалната култура на бъдещия зрял индивид.

 

II групa

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ И УЛИЧНИ СТИЛОВЕ

СПОРТНИ ТАНЦИ И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ

I възрастова група – I – IV клас

12 участници

Николета Райкова – педагогически специалист в 50. ОУ „Васил Левски“

Основни цели: Да запознае детето с основни танцови движения и стъпки. Да формира естетическо и музикално отношение на подрастващата личност. Да даде възможност на децата да изразят своите чувства и емоции чрез танца. Да стимулира способността им за артистичност, фантазия и импровизация.

Очаквани резултати: Децата ще усвоят основни танцови движения и стъпки. В резултат на това, ще развият своята двигателна и музикална култура. Придобитите знания, ще улеснят изразяването на чувствата и емоциите им. Артистичността на децата ще се повиши.

 

III групa

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ И СТИЛИЗИРАНИ СЦЕНИЧНИ ФОРМИ НА ТАНЦИ НА НАРОДИТЕ.

I възрастова група – I – IV клас

15 участници

Цветелина Ананиева – външен специалист

Основни цели: Изучаване на танцови елементи и комбинации, хора от българския фолклор. Формиране на траен интерес и желание за занимание с физически упражнения и народни танци. Изграждане на положителни отношения между учениците

Очаквани резултати: Да се изгради и развие личностна нагласа у учениците, относно воденето на физически активен и здравословен начин на живот. Да се удовлетворят потребностите на учениците от движение и танци. Да се сплоти ученическият колектив. Народните танци имат много положително въздействие, правят ни по-търпеливи към хората около нас, по-отворени и съпричастни. Учениците започват да мислят по-позитивно, да възприемат положително нещата, опитват се да бъдат едно цяло с другите, защото народните танци не са нещо индивидуално. За да влязат в ритъма, те трябва да бъдат в синхрон с останалите, да намерят връзка с тях, понякога да пренебрегнат собствените си емоции и настроения и да протегнат ръка към другия.

 

I отбор

БАСКЕТБОЛ

II възрастова група – V – VII клас – момичета

15 участници – треньор Ирена Младенова – педагогически специалист в 50. ОУ „Васил Левски“

Основни цели: Предоставяне на основна информация за играта баскетбол, правила за играта. Обучаване на техниката на баскетболиста, владеене на топката. Развитие на ловкост, координация, скоростно-силови качества; Насърчаване на активност, трудолюбие, интерес към часовете по баскетбол.

Очаквани резултати: Изпълнява основни технически действия с топка. Овладяване на подвижни и спортно-подготвителни игри, обвързани с баскетбола. Изпълняване на eлементи от техническите действия с топка или елементи от тях съобразно индивидуалните възможности.

 

II отбор

БАСКЕТБОЛ

II възрастова група – V – VII клас  – момчета

15 ученицитреньор Ирена Младенова – педагогически специалист в 50. ОУ „Васил Левски“

Основни цели: Предоставяне на основна информация за играта баскетбол, правила за играта. Обучаване на техниката на баскетболиста, владеене на топката. Развитие на ловкост, координация, скоростно-силови качества; Насърчаване на активност, трудолюбие, интерес към часовете по баскетбол.

Очаквани резултати: Изпълнява основни технически действия с топка. Овладяване на подвижни и спортно-подготвителни игри, обвързани с баскетбола. Изпълняване на eлементи от техническите действия с топка или елементи от тях съобразно индивидуалните възможности.

 

III отбор

ВОЛЕЙБОЛ

I възрастова група – I – IV клас

момичета

15 участници – треньор Адриана Алексиева – педагогически специалист в 50. ОУ „Васил Левски“

Основни цели: Обучението на учениците по мини волейбол е насочено към формиране и изграждане на знания, умения и отношения придобити в общообразователната подготовка, както и разширяване обхвата на компетентностите заложени в приложните области от физическото възпитание и спорт. Специфични цели и задачи на заниманията по мини волейбол:

– Придобиване на физически, технико-тактически, психологически и личностни

качества за постигане на спортни умения в резултат на участие в учебно-

тренировъчен и състезателен процес;

– Притежаване на теоретична подготовка и боравене със специфичната спортна

терминология по мини волейбол;

– Планиране на физическата и спортна подготовка спрямо възрастта и

възможностите на учениците;

– Вземане на адекватни решения за разрешаване на различни проблеми в учебно-

тренировъчния и състезателен процес;

– Формиране на съзнание и мироглед за активно отношение към тренировъчния

процес и хармонично развитие на личността.

Очаквани резултати:

– Подобряване здравословното състояние на подрастващите;

– Устойчива адаптация на подрастващите към високо ефективен учебен процес;

– Подбор на средства, методи и принципи на спортната подготовка за изграждане и постигане на спортни успехи;

– Разбиране същността на тренировъчното натоварване и боравене с терминологията на мини волейбола;

– Използване и прилагане на съвременни системи за обучение по мини волейбол, съобразени със спецификите на възрастовата група;

– Познаване и разясняване на психологически процеси и състояния при общуването в спортна среда;

– Формиране на междуличностни отношения и изграждане характера на подрастващия индивид в колективна среда. Стимулиране на екипната работа.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ.