• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

7. клас

7. клас

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ след 7 КЛАС

 

ИЗПИТИТЕ – НВО    по   БЕЛ и МАТЕМАТИКА   ЗА   ПРИЕМ   СЛЕД   7  клас   са   на:

БЕЛ – 17. 06. 2019 г. от 09:00 ч.

Математика – 19. 06. 2019 г. от 09:00 ч.

График

за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища
след завършен VII клас през учебната 2018/2019 г.

Вид дейност

Срок

1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 03-05.06.2019г. вкл.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 18.06.2019 г. вкл.
3 Провеждане на тестове за НВО по:

-Български език и литература
-Математика

17.06.2019 г.

19.06.2019 г.

4 Обявяване на резултатите от тестовете ЗА НВО до 27.06.2019 г.
5 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

-Изобразително изкуство
-Музика
-Спорт

 

20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25-26.06.2019г.вкл.

6 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 27.06.2019 г. вкл.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.  до 02.07.2019 г. вкл.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.  03-05.07.2019г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.  до 11.07.2019 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.  до 16.07.2019г. вкл.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.  до 18.07.2019 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.  до 22.07.2019 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.  23.07.2019 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24-25.07.2019г. вкл.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.  до 31.07.2019 г.вкл.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  01.08.2019 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от Директора на училището до 10.09.2019 г.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план прием. до 13.09.2019 г.