• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
 • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
 • vlevski_50ou@mail.bg

7. клас

7. клас

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ИЗПИТ ЗА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ

Тъй като всички ученици трябва да продължат обучението си, тези, които са изкарали двойки или не са се явили, ще участват в балообразуването само с оценките от училище

Инструктаж за ученика

 • НВО Български език и литература 17.06.2019г.
 • НВО Математика 19.06.2019г.
 • НВО Чужд език /по желание/ 21.06.2019г.
 • Изпити за проверка на способностите/по желание/:

Изобразително изкуство – 20.06; Музика – 24.06.2019г.; Спорт – 25.06 и 26.06

Изпит Български език и литература

Изпитът е писмен и се състои от:

 • Тест – 25 задачи – 60 мин; За ученици със СОП – 90 мин
 • Преразказ с дидактическа задача – 90 мин; За ученици със СОП – 140 мин

Общ максимален брой точки 100. Оценката по БЕЛ за участие в класирания се формира от сбора на точките от двата модула.

Изпит Математика

Изпитът е писмен и се състои от:

 • Тест – 25 въпроса – 60 мин; За ученици със СОП – 90 мин

Общ максимален брой точки 100.

оценките от нво в края на 7.клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки

УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА:

 • да пишат с черен химикал, чертаят с черен молив
 • собственоръчно да запишат имената си и входящия номер с печатни букви върху идентификационната бланка
 • прибират идентификационната бланка в малкия плик без да го запечатват

УЧЕНИЦИТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА:

 • ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна техника
 • шумят, подсказват, преписват
 • поставят знаци, които да нарушат анонимността на изпитната работа
 • напускат изпитната зала по-рано от 30 мин след началото на изпита

ЕТАПИ НА ПРИЕМНАТА КАМПАНИЯ:

 • за явяването на изпитите всеки ученик ще получи служебна бележка, в която ще пише къде трябва да се яви на изпит
 • на изпита учениците трябва да носят документ за самоличност и служебната бележка
 • резултатите от изпитите ще бъдат обявени на 27.06.2019г на сайта на МОН и на училището
 • след получаване от училището на служебна бележка с резултатите от изпитите следва да се подаде заявление за участие в първи етап на класиране в периода от 03.07.2019 до 05.07.2019г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • оригинал и копие на свидетелство за основно образование
 • оригинал и копие на акта за раждане на ученика
 • служебна бележка с резултатите от изпита
 • молба
 • медицински картон

 

За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в 8.клас по интернет.

Подробна информация и  тук 

График

за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища
след завършен VII клас през учебната 2018/2019 г.

Вид дейност

Срок

1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. 03-05.06.2019г. вкл.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 18.06.2019 г. вкл.
3 Провеждане на тестове за НВО по:

-Български език и литература
-Математика

17.06.2019 г.

19.06.2019 г.

4 Обявяване на резултатите от тестовете ЗА НВО до 27.06.2019 г.
5 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

-Изобразително изкуство
-Музика
-Спорт

 

20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25-26.06.2019г.вкл.

6 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 27.06.2019 г. вкл.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.  до 02.07.2019 г. вкл.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.  03-05.07.2019г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.  до 11.07.2019 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.  до 16.07.2019г. вкл.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.  до 18.07.2019 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.  до 22.07.2019 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.  23.07.2019 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24-25.07.2019г. вкл.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.  до 31.07.2019 г.вкл.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  01.08.2019 г.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от Директора на училището до 10.09.2019 г.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план прием. до 13.09.2019 г.